klasa C - ściśle tajne MON

SZAFY METALOWE KLASY C

spełniają one wymagania do przechowywania dokumentów niejawnych opatrzonych klauzulą “tajne”. Definicję tego rodzaju dokumentacji określa art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie inforamcji niejawnych.  Przepisy tej Ustawy dotyczą w szczególności: organów władzy publicznej, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, Narodowego Banku Polskiego, jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych przez te organy oraz przedsiębiorców ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.