Regulamin

 

   Zespół sklepu  dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W momencie błędnego podania parametrów i właściwości towaru przez producenta lub nagłą ich zmianę przez producenta, dokonamy wszelkich możliwych starań aby skorygować informacje podane na naszej stronie Jeżeli towar w istotny sposób jest niezgodny z opisem na stronie. Kupującemu przysługuje prawo do zażądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową lub wymianę towaru, pod warunkiem otrzymania przez nas zawiadomienia od Kupującego o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od daty wykrycia niezgodności. Nie odpowiadamy za niezgodność towaru z umową po upływie dwóch lat od daty dostarczenia towaru.

Sejfownia.pl  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej. W chwili przekazania towaru firmie kurierskiej tracimy możliwość sprawowania kontroli nad wywiązaniem się przez firmę kurierską ze swoich zobowiązań. Dlatego oferujemy również możliwość osobistego odebrania towaru lub wskazanie innej firmy kurierskiej.

Termin w którym zamówienie jest wiążące

Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów” w koszyku, lub w momencie złożenia stosownego oświadczenia inną drogą, stanowi złożenie oferty zakupu towaru oraz oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie oraz cenniku.

Umowa pomiędzy Kupującym właścicielem  Sejfownia.pl  jest wiążąca w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, że zamówienie przyjęto do realizacji.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych  Sejfownia.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja

Wszystkie zakupione produkty posiadają dwunastomiesięczna gwarancję, licząc od dnia dostawy, opiewającą na błędy konstrukcji, produkcji lub materiału.

Ewentualne reklamacje lub roszczenia gwarancyjne wymagają formy pisemnej dokładnie opisującej uszkodzenie.   

Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.   

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ewentualne reklamacje lub roszczenia gwarancyjne wymagają formy pisemnej. W celu złożenia reklamacji lub roszczenia gwarancyjnego prosimy o podanie numeru zamówienia, nazwy produktu oraz opisanie wady/uszkodzenia. Procedura rozpatrywania reklamacji i roszczenia gwarancyjnego, w zależności od charakteru wady/uszkodzenia może obejmować proces weryfikacyjny w postaci oględzin w celu stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym.

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie przed jego upływem na adres siedziby Sejfownia.pl  ul.Klimeckiego 14 paw 32  30-705 Kraków. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawa konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Zamówiony towar podlega zwrotowi na koszt Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym i w nienaruszonym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie zwrócony pocztą, w związku z czym Kupujący zobowiązuje się do zwrotu towaru kurierem lub w inny porównywalny sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Ryzyko związane ze zwrotem towaru leży po stronie Kupującego.

Płatności dokonane przez Kupującego zostaną zwrócone Kupującemu nie wcześniej niż po otrzymaniu towaru w niezmienionym stanie lub dostarczenia dowodu odesłania towaru. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, obowiązek zwrotu towaru stanowiący warunek odstąpienia od umowy uznaje się za niespełniony.

Prawo do odstąpienia od umowy w ww. terminie nie przysługuje Kupującemu zamawiającego towar o konkretnych właściwościach określonych przez Kupującego lub będących ściśle związanych z jego osobą, lub towar, który z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócony. Dotyczy to np. towaru wykonanego na szczególne zamówienie Kupującego, lub zamontowanego na prośbę Kupującego w sposób utrudniających jego transport (np. sejf wmontowany w ścianę).